Wie zijn wij

Dalfsen-Oost is een kerk waarin we met ruim 660 leden uit alle generaties samen willen leren en voelen wie God voor ons is. Zijn liefde, die in Jezus naar ons toegekomen is, staat centraal. Hij heeft ons geluk voor ogen en geeft ons een hoopvolle toekomst. En dat willen we graag met u delen.

 

Visie document GKv Dalfsen-Oost              vastgesteld op   25 april 2012

Inleiding

De gemeente van de Gereformeerde Kerk van Dalfsen-Oost is onderdeel van de kerk van alle tijden en plaatsen, die uitziet naar de komst van Gods Koninkrijken hoort bij het verband van Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv), voor het laatst landelijk bijeen in de Generale Synode van Harderwijk (2011).

De gemeente belijdt dat de Bijbel, als het Woord waarin God zich laat zien en kennen, de volmaakte bron is waaruit zij put en dat deze de norm is voor de erediensten en het leven als kerkelijke gemeente.

De gemeente wil naar Gods Woord leven en zich in het geloof laten sterken door de sacramenten van doop en avondmaal. Dit geloof wordt verwoord in de algemene belijdenisgeschriften (de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius) en de Drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels). Verder wil de gemeente zich houden aan de GKv-Kerkorde. Ze weet zich verbonden met andere christenen die hun geloof verwoord vinden in deze belijdenisgeschriften en die ook naar Gods Woord willen leven.

De gemeente wordt ook wel ‘het lichaam van Christus’ genoemd, omdat de leden samen onder de zeggenschap van hun Hoofd, de Here Jezus staan. Ze weten dat ze allemaal mogen en moeten leven van de genade die door Hem aan het kruis verdiend is. Zij worden samengeroepen door God de Vader en geleerd en getroost door de Heilige Geest. Deze leden zijn verbonden in hetzelfde geloof en ze hebben ieder hun eigen plaats in het ene lichaam. Ieder mag op zijn of haar manier delen van de gaven en talenten die hij of zij van God gekregen heeft. Doordat alle leden op deze manier onderling op elkaar betrokken zijn kan ze als het lichaam van Christus functioneren.

De gemeente van Dalfsen-Oost wil tegen deze achtergrond graag een gemeente zijn die open, uitnodigend, betrokken, nederig, godvrezend en enthousiast is. Een gemeente die ruimte heeft om van elkaar te verschillen binnen het kader van de Schrift en de belijdenis. De gemeente wil die verschillen juist benutten om samen verder te komen in de dienst aan de Here, elkaar en de samenleving. Lichtvoetiger geformuleerd: “alle neuzen in de gemeente wijzen heel verschillend dezelfde kant op”.

1. Roeping en Visie

De roeping van de Here is tegelijkertijd de visie van de kerk. Daarom willen we ons bij onze bezinning richten op wat de Here ons vertelt over gemeente-zijn.

Dè focus van de GKv Dalfsen-Oost is: samen Jezus Christus volgen, steeds meer vernieuwd worden naar Zijn beeld, dit in de kracht van de Heilige Geest opdat God alle eer ontvangt.

Samen Jezus Christus volgen wil zeggen:

2. Samen Jezus Christus volgen en Zijn liefde uitdelen

hart

3. Hart voor God: Samen loven en samen luisteren

Wij geloven dat God ons heeft gemaakt om Zijn Naam groot te maken. God is onze Vader en samen vormen wij zijn gezin. We geloven dat God zich verbindt aan mensen en ook aan ons. Hij richtte Zijn Verbond met ons en onze kinderen op.

We geloven dat God zoveel van ons houdt dat Hij zijn eigen Zoon heeft gegeven om voor ons te sterven aan het kruis. Het is Genade dat we mogen leven en voor Hem mogen leven.

We geloven dat de Here Jezus zich een volk vergadert, beschermt en onderhoudt. Daarom komen we elke week bij elkaar om God te eren en te prijzen en naar Zijn Woord te luisteren.

 

4. Hart voor elkaar: Samen leven en samen leren

God heeft ons door Christus ook aan elkaar verbonden. We zijn broeders en zusters omdat we dezelfde Vader hebben. We zijn mensen die Jezus Christus willen volgen, het nieuwe leven in. We zijn christenen die zich laten gezeggen door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest mogen we elkaar liefhebben, bemoedigen, vermanen, aansporen en aanspreken. (het pastorale aspect). We mogen ook met elkaar meeleven, elkaar ondersteunen, aansporen, motiveren en troosten (het diakonale aspect).

5. Hart voor de wereld: Samen Jezus’ liefde uitdelen

We geloven dat God ons een plaats in deze samenleving heeft gegeven en zijn gericht op Zijn Koninkrijk. We zijn een kerk met een opdracht (Matteus 28:19 en 20). ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’. De kerk als Verbondsvolk is dus ‘Gods reddingsbrigade’. Een reddingsbrigade die op heel verschillende manieren erop trekt om mensen in nood te wijzen op dè Redder, Jezus Christus. Opdat mensen Hem erkennen als hun Redder en zich voegen bij de gemeente van Jezus Christus (NGB art 28).

We mogen de genade en liefde van God laten zien in onze manier van gemeente-zijn en doorgeven aan de mensen in onze omgeving.

We hebben een boodschap vol hoop en redding en mogen de geur van Christus verspreiden in ons prachtige dorp. Wij willen ook zo de vrede en het goede zoeken voor het hele dorp Dalfsen. De bloei van ons dorp is onze bloei (Jeremia 51).

De bovenstaande visie heeft gevolgen voor:

 

6. Visie op de leden van de gemeente

De gemeenteleden zijn geen “klanten” die in de kerkelijke supermarkt komen, maar medewerkers. Ieder met eigen gaven. Medewerkers binnen de gemeenschap, betrokken bij het dienen van elkaar. Medewerkers , betrokken bij de grote reddingsopdracht van God voor mensen om ons heen. Ieder wordt opgeroepen om met de gaven die hij/zij heeft gekregen, zich in te zetten voor de dienst aan God, de dienst aan de broeders en zusters en de dienst aan onze dorpsgenoten. In dit alles mag de liefde centraal staan, omdat wij die ook zoveel van God ontvangen hebben. Dat mogen we uitstralen en uitdelen.
De één zal het met woorden doen, de ander met daden etc. Daar mogen we actief zijn , we worden niet opgeroepen om activistisch te zijn.

Daarbij richten wij ons er ook op om gaven-gericht-gemeente te zijn. Gemeenteleden worden geholpen hun gaven, die zij van de Heilige Geest hebben ontvangen, te ontdekken. Zij worden gestimuleerd hun gaven in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën, en ook voor nieuwe leden van de gemeente zodat zij geholpen worden een “warme plek” in de gemeente vinden. Vanuit deze visie op gemeente-zijn wordt gekozen voor het wijkgericht werken.

7. Visie op jongeren:

De jongeren zijn niet de kerk van de toekomst, zij zìjn een belangrijk deel van de kerk van dit moment. Niet als speciaal onderdeel, zij zijn kind van God door het genadeverbond en daarom zijn zij volwaardig lid van de gemeente.   In alle activiteiten wordt daar rekening mee gehouden , ook in de erediensten. Zij worden opgevoed, begeleid, onderwezen in het discipel van Jezus Christus worden en in het volgen van Jezus in Zijn liefde voor de gemeente. De hele gemeente heeft hier een taak in (zie doopformulier) Het belijdenis doen is geen eind van een leertraject maar een belangrijk moment: nl. de eigen keuze om Jezus Christus te volgen. Zij worden daarna verder gesteund in de geestelijke strijd die zij , net als als andere leden van de kerk, te voeren hebben. Voor deze steun worden diverse activiteiten opgezet.

8. Visie op erediensten

Diensten die gericht zijn op het steeds beter leren kennen van de Here en zo gericht zijn op de eer van de Here. Gericht op verdieping voor de eigen gemeenteleden, gericht op het versterken van onze geloofsvreugde. Diensten die verder stimulerend zijn voor de eigen gemeenteleden om actief te zijn, zowel binnen als buiten de gemeente (Efeze 4: toerusten tot dienstbetoon)

Daarnaast ook elke zondag een dienst die erop gericht is om gelovigen (eigen gemeenteleden) en ongelovigen te raken (psalm 84, 1 cor. 14: Paulus beschrijft in 1 Cor 14 hoe de bezoeker door allen worden ontdekt en dat hij op zijn aangezicht zal vallen en belijden zal dat God in uw midden is.).

De prediking in zo’n dienst is toegankelijk voor christenen en niet-christenen en de prediking is bewust gericht op gelovigen en ongelovigen. Gericht op mensen die weten en mensen die zoeken. Tot die laatste groep behoren ook gemeenteleden, ieder kent periodes van twijfel en ongeloof. Jongeren kennen hun vragen die soms sterk of helemaal lijken op vragen van buitenstaanders. Steeds meer jongeren komen niet tot het doen van het belijden van het geloof omdat ze niet weten of ze wel geloven. Kortom: de prediking is relevant voor mensen van de 21e eeuw.

9. Visie op gemeenteopbouw

De gemeente zoekt het niet allereerst in allerlei organisatorische vernieuwingen. Wij willen beginnen bij de Bron, samen bezig zijn met het Woord van de Here. Samen verwonderd zijn dat wij bij God mogen horen, dat wij Hem mogen bewonderen en eren. Van daaruit bestaande vormen voortzetten of wijzigen en nieuwe vormen van gemeente-zijn zoeken. Het gaat daarbij om groei in de relatie met de Here, met elkaar en met de wereld om ons heen. Concreet betekent dit dat we als gemeente de komende paar jaar gemeente-brede projecten zullen hebben rond het thema: leven uit de Bron.

Slot

In afhankelijkheid van God en Zijn zegen gaan we met elkaar aan het werk. In alle bescheidenheid om Gods naam groot te maken, elkaar te dienen en aan de wereld die God niet kent te laten zien dat we kinderen van onze Hemelse Vader willen zijn.